Vil du jobbe i et av Norges største fagmiljø innen trafikkavvikling?

Hos Veiskiltkonsulenten setter vi sikkerheten høyt Hos oss planlegger, og sikrer vi Norges fremtidige samferdselsprosjekt. Vi er blant Norges ledene konsulentselskap på dette feltet, og trenger deg med på laget. Din kompetanse. Sammen utformer vi en sikker arbeidsplass. Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Vi samarbeider mye i team,…

Nye krav fra Statens vegvesen

Statens Vegvesen har nå nye krav til innsending av arbeidsvarslingsplan som gjelder fylkesvei, riksvei og europavei. I tillegg til skisse over arbeidsområdet, skal det nå sendes inn en ekstra skisse som viser arbeidsområde etter arbeidstid. Dette gjelder de planene der det er gjenstående utstyr/sikring o.l i arbeidsområdet etter arbeidsdagens slutt.…

Nye krav til CO2 beregning i bygg og anleggsbransjen

Statens vegvesen sin målsetting om å redusere klimagassutslippene med 50% i forbindelse med drift- og anleggsvirksomhet langs veg, innebærer at driftsentreprenører nå må begynne å rette søkelyset på miljøpåvirkninger og -tiltak for å opprettholde konkurranseevnen. Ved bygging av et nytt veianlegg kommer ca en tredjedel av klimagassutslippene fra drift av…

Arbeidsvarsling

Hva er arbeidsvarsling? Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for traffikantene. Det er handler også om å muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet. For å oppnå dette er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid…

Håndbøker

Her er en liste med håndbøker vi bruker flittig. Alle disse er tilgjengelig hos Statens Vegvesen

Helse, miljø og sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger…