Nye krav til CO2 beregning i bygg og anleggsbransjen

Statens vegvesen sin målsetting om å redusere klimagassutslippene med 50% i forbindelse med drift- og anleggsvirksomhet langs veg, innebærer at driftsentreprenører nå må begynne å rette søkelyset på miljøpåvirkninger og -tiltak for å opprettholde konkurranseevnen.

Ved bygging av et nytt veianlegg kommer ca en tredjedel av klimagassutslippene fra drift av anleggsmaskiner og massetransport, og de resterende to tredjedeler kan tilskrives materialene som benyttes. For å redusere klimaavtrykket i ulike vegprosjekter har Statens vegvesen innført nye kriterier for tildeling av kontrakter for eksempelvis drift av riksvegnett og bygging av nye vegstrekninger. Det er allerede innført krav om CO2 regnskap for prosjekter over 51 millioner.

Et CO2-regnskap handler om å kartlegge CO2-utslippene som prosjektet påfører, eksempelvis utslipp fra kjøretøy eller utslipp knyttet til materialene som benyttes. Regnskapet kartlegger de ulike kildene til CO2-utslippene, og viser bidraget fra de ulike variablene. En slik oversikt gir muligheter for å identifisere ulike løsninger for reduksjon i CO2-utslippet, i prinsippet samme fremgangsmåte som ved en kostnadsanalyse der man søker muligheter for å redusere disse.

Sammen med andre ingeniører og Sivilingeniører innen bygg og industriell økonomi kan Veiskiltkonsulenten levere nødvendige beregninger og dokumentasjon som tilfredsstiller de nye kravene til Statens Vegvesen.

Veiskiltkonsulenten beregner og dokumenterer klimapåvirkninger i ulikt omfang, fra enklere CO2-regnskap til mer omfattende analyser som går i dybden på de enkelte komponenter i et prosjekt. Eksempelvis beregnes gjennomsnittlig mengde CO2-utslipp per kjøretøy per kjørte km, eventuelt per arbeidstime. I de mer omfattende analysene utarbeides i tillegg en plan som viser muligheter og begrensninger knyttet til reduksjon av det totale CO2-utslippet, samt en plan med tiltak for gjenbruk og resirkulering av avfall. Med beregninger og planer som grunnlag, besitter aktører en dokumentasjon og sannsynliggjøring av tiltakenes effekt.

Som nevnt er det nå skjerpede krav knyttet til utslipp av klimagasser og miljøavtrykk for driftskontrakter som utlyses av Statens Vegvesen. Entreprenører skal ha miljøsertifisering og det skal utarbeides rapporter som gjelder CO2-utslipp knyttet til driftsaktiviteter. Et praktisk eksempel er tildelingskriteriene for driftskontrakten Hallingdal-Valdres, hvor kostnad vektes 70%, oppdragsforståelsen vektes 10% og plan og tiltak for å redusere kontraktens CO2-utslipp teller 20%. Videre stiller Statens vegvesen nå også krav om miljødeklarasjoner (EPD) for materialene stål, betong og asfalt i alle kontrakter.

Har du spørsmål om CO2-analyser eller beregninger av klimagassutslipp ta gjerne kontakt med en av Veiskiltkonsulentens ansatte som vil bistå din bedrift.