Arbeidsvarsling

Hva er arbeidsvarsling?

Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for traffikantene.

Det er handler også om å muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

For å oppnå dette er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig.

For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tyddelig, konsekvent og enhetlig.


Informasjon fra Statens vegvesen.

Vegnormal N301 Arbeid på og ved veg er digitalisert, og gjort gjeldende fra oktober 2021. Den erstatter vegnormal N301 Arbeid på og ved veg, datert 2014, faglig innhold 2012.   Vegnormalen er en konvertering av vegnormal N301, utgitt 2014, til digitalt format (inkludert gjeldende NA-rundskriv 2015/12, 2017/04, 2021/05 og 2021/06).

Vegnormalen er oppdatert etter føringer om ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav, og tilpasset ny organisering i Statens vegvesen. I tillegg er det gjort forenklinger og presiseringer, samt fjernet misvisende veiledning etter oppdatering av annet regelverk.

Den digitale N301:2021 finner du her


Nyheter
 • Kristiansand: Ombygging og omkjøring på E18 ved Haumyrheia
  Statens vegvesen skal rehabilitere E18 Haumyrheitunnelen i perioden mai 2020 til mars 2021. Begge kjørefeltene på E18 i retning Kristiansand sentrum må av den grunn legges midlertidig om via Sømsveien (gamle E18) i perioden tunnelarbeidene pågår.
 • E39 Mandal øst – Mandal by
  Sikrere og raskere Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere…
 • E39 Kristiansand vest – Mandal øst
  Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde. Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet via vår samarbeidspartner BMSkilt AS. Utbyggingen starter i området…
 • E18 OPS-prosjekt Grimstad-Kristiansand
  Ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antall ulykker med 90 prosent og kuttet reisetiden med 15 minutter. Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet. NORGES STØRSTE VEIPROSJEKT E 18 Kristiansand-Grimstad åpnet i august 2009. Den 38 kilometer lange firefelts motorveien, med blant annet 61 broer, 16 tunneler og…
 • E18 Varoddbrua
  Prosjekt E18 Varoddbrua ligger i Kristiansand kommune. Ny bru skal krysse over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden. På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny…