E18 Varoddbrua

Prosjekt E18 Varoddbrua ligger i Kristiansand kommune. Ny bru skal krysse over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden.

På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny bru. Den andre som ble åpnet i 1994 skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Generelt om prosjektet 

Etter planen skal østgående trafikk på E18 flyttes fra hengebrua og over på den nye brua rundt 1. mai 2020. Etter det starter rivning av hengebrua som vil pågå i ca. 3 måneder.

Veiskiltkonsulenten AS utarbeider arbeidsvarslingsplaner for prosjektet.

Dagens to bruer

Varoddbrua er egentlig to vegbruer på E18 over utløpet av Topdalsfjorden i Kristiansand. Den eldste brua er ei hengebru med hovedspenn på 337 m. Brua ble åpnet i 1956 og nærmer seg slutten av sin leve- og brukstid. Det er store kostnader knyttet til drift og vedlikehold og kjørekomforten over brufugene er en utfordring for trafikantene.

Parallelt med hengebrua ble det i 1994 bygget en kassebro i betong. Dette var en av verdens største fritt frembygg-broer med et hovedspenn på 260 m. Totallengden er 663 m og denne skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Bruene har i dag en årsdøgntrafikk på ca. 43 500, andelen tunge kjøretøyer er 9 %.

Ny bru

Utløsende for dette prosjektet er behovet for å erstatte hengebrua fra 1956. Brua er allerede i dag kostbar å vedlikeholde.

Ny Varoddbru skal erstatte dagens hengebru. I framtidig situasjon skal begge bruene ha 2 kjørefelt for den vanlige trafikken og et kjørefelt reservert for kollektivtrafikk, totalt 6 felt. Det vil si at dagens gang- og sykkelveg på eksisterende bru gjøres om til kollektivfelt. Ny gang- og sykkelveg etableres på den nye brua som skal bygges.

Prosjektet har følgende framdrift:

  • Oppstart detaljprosjektering, januar 2015
  • Tilbudsfrist entreprise: 16. desember 2016
  • Oppstart byggearbeider på ny fritt frembygg bru: mars 2017
  • Ferdigstillelse: 2020

Artikkel hentet fra Statens Vegvesens internettsider
Les mer her